Muzeul Municipal Regina Maria Iași organizează concurs de recrutare în data de 02.03.2021 ora 10oo – proba scrisă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale: conservator gr.II – 1 post, muzeograf debutant – 1 post, gestionar custode tr. II – 1 post și gestionar custode debutant – 1 post.

Data limită depunere dosare: 25.02.2021 ora 14oo.
Etapele concursului:
selecţia dosarelor de concurs: 26.02.2021; – vezi aici rezultatele selectiei dosarelor
proba scrisă: 02.03.2021, ora 10oo , la sediul Muzeului Municipal Regina Maria Iași;
interviul: 04.03.2021, ora 10oo , la sediul Muzeului Municipal Regina Maria Iași
– rezultatele vor fi afișate la sediul Muzeului Municipal Regina Maria Iași.

Condiţiile generale de participare la concurs: potrivit art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia de conservator gr. II:
– Studii universitare licențiat în domeniul Istorie, Fizică, Chimie, Artă Sacră și Patrimoniu
Cultural;
– Vechime în specialitate de minim 1 an.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia de muzeograf debutant:
– Studii universitare licențiat în domeniul științelor sociale sau în domeniul științelor
umaniste și arte;

Condiţii specifice de participare pentru funcţia de gestionar custode tr. II:
– Studii medii;
– Vechime în specialitate de minim 1 an.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia de gestionar custode debutant:
– Studii medii;

La evaluarea candidaților se va ține cont de prevederile legii 78/2014.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b), și c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie postul de conservator:
1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice ;
2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil ;
3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.

Bibliografie postul de muzeograf:
1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice ;
2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil ;
3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.
4. Bazele muzeologiei – Radu Florescu
5. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Bibliografie postul de gestionar custode tr. II si debutant:
1. Legea 311 din 8 iulie 2003 a Muzeelor și a Colecțiilor Publice (republicată)
2. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.
4. OMFP 2861/2009 organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
5. Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 actualizată cu modificările și completările ulterioareprivind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Municipal Regina Maria Iași – Str. Zmeu, nr.3

Publicat astăzi, 03.02.2021.

descarcă anunțul în format PDF